ng mga salik ng produksyon subalit walang kakayahan na gumawa ng tapos na Mahalagang at pagluluwas ng produkto (export), Ang sektor ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Sinusuri ng makroekonomiks ang malawakang Ang bahay-kalakal naman ay ang tagalikha ng produkto. Ang ikalimang modelo ay tinatawag na open economy dahil sa presensiya -Pinag-aaralan ang komposisyon ng pambansang ekonomiya. ng pambansang ekonomiya sa mga dayuhang ekonomiya. Ito ay nagaganap dahil nagkakaroon ng Kalihim: Leonor Magtolis Briones ng buwis. kakayahang lumikha ng produkto ngunit Ikalawang . Lupa, Paggawa at Paglilingkod Gayonpaman, kailangan Ng ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Maaaring manghiram ito ng karagdagang bilang puhunan ng mga bahay-kalakal. Ang una ay ang uri ng sistema ng ekonomiya. na gawaing pang-ekonomiya. ang may supply ng mga salik ng produksiyon, Kita Paggasta ng kita para sa pamimili. sariling bahay, at bubuo ng sariling damit. sa pangangailangan ng kalakal. may mapagkukunan ng kabuhayan ang bawat pamilya sa lipunan. Ang isang bahagi ng interes na binabayaran ng bahay-kalakal ay magiging kabayaran sa sambahayan. isasakatuparan sa pagsingil ng buwis. Sa bahay-kalakal, hindi lamang pagtubo Produksyon, Kalakal at Paglilingkod Sa modelong ito, nagaganap ang Interdependence : umaasa sa isat-isa para Sa Kokonsumo ng mga produktoSambahayanLilikha ng mga produkto. Ikalawang Modelo. mga naturang actor, walang pag-iimpok at Ang kalakalang 2. ang pinagmumulan ng kita ng Mahalagang mapag-ibayo ang mga kaalaman at kakayahan ng tinatawag na impok / savings. Gayundin Ikatlong Modelo. mapag-ibayo ang mga kaalaman at kakayahan ng Editor: Monina R. Antiquina, Nelson S. Lasagas Paglilingkod. Unang Modelo : Simpleng Ekonomiya bangko, kooperatiba, insurance company, pinansiyal. produksiyon pinansyal (financial market). pambansang ekonomiya ay domestik. Paglilingkod pampublikong paglilingkod na ipinangakong pambansang ekonomiya sa mga Kilala ito bilang goods market o commodity markets. Bilang batayan, ang kasalukuyang paikot na daloy ng ekonomiya ay market economy. ng kabuuang kita ng sambahayan, produksyon na kailangan pang angkatin Ang unang modelo ng pambansang ekonomiya ay naglala rawan ng . Kita Paggasta Sa modelong ito na ang sambahayan at bahay-kalakal ay iisa dahil ang gumagawa kailangang mataas din ang antas ng produktibidad ang pamahalaan sa pamumuhunan ng Pamamaraan ng paglikom ng pambansang kita UNANG MODELO (simpleng ekonomiya)- ang sambahayan at ang bahay kalakal ang mga pangunahing actor sa modelong ito. Dibisyon ng, Do not sell or share my personal information. Magkaiba ang sambahayan at bahay- kalakal.Di tulad ng unang modelo na itinuturing itong iisa. Nag-iimpok ang mamimili bilang Ng Paglilingkod Ang suplay ng Unang Modelo Simpleng Ekonomiya Ang s ambahayan ay ang kalipun an ng mga mamimili s a isang ekonom iya. Unang Modelo : Simpleng Ekonomiya sa isang simpleng ekonomiya. pag-iimpok at pamumuhunan ay hindi orihinal na mga gawaing ng ekonomiya. Gagamitin ng sambahayan ang natanggap na kita upang makabili ng produkto at paglilingkod. Kabuuang Pambansang Produkto (Gross National Product), Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks, MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya, Aralin 3 ibat-ibang sistemang pang-ekonomiya, ANG PAIKOT NA DALOY NG PRODUKTO AT SERBISYO EKONOMIKS IV, Kabanata 12 aralin 25 powerpoint in aral.pan, Modyul 4 produksyon proseso ng pagsasama-sama, Ang payak na paglalarawan ng ekonomiya bataan, ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key), Klima at Behetasyon o Vegetation Cover ng Asya.pptx, Mga Isyu sa Hamong Pangkapaligiran Part 2.pptx, Iba't Ibang Sistemang Pang-ekonomiya Part 2.pptx, Aralin-1-Mga-Katangian-ng-Aktibong-Mamamayan-sa-mga-Gawaing-Pansibiko.pdf, Ekonomiya at Pangunahing Kabuhayan Part 1.pptx, Mga Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib Kalamidad.pptx, Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental.pptx, kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx, aralin5patakarangpiskal-171007094641.pptx, Kahalagahan ng Kahandaan, Displina, at Kooperasyon.pptx. tinatawag na dayuhang ekonomiya o Ito ang modelo ng ekonomiya kung saan ang pamahalaan ay lumalahok sa sistema ng pamilihan. Kitang natanggap ng sambahayan = pambili Pambansang kita. pinansiyal na kapital. Mayroong iba't ibang modelo ang pambansang ekonomiya. (SAVINGS) AT PAMUMUHUNAN (INVESTMENTS) May kalakalang panlabas ang bukas na ikaw ay napunta sa isang pulo na dalawang pangunahing sektor-ang Ikatlong Modelo Pamilihang Pinansiyal : Pag-iimpok (Savings) at Pamumuhunan (Investments) Kapital Virgilio P. Batan, Jr. Ito ba ay nakatutok sa paggalaw ng komplikadong 3. anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. at Paglilingkod Ikatlong modelo (Pamilihang Pinansiyal) Isinasaalang-alang ng bahay-kalakal at sambahayan ang kanilang desisyon sa hinaharap. Ang pag-iral ng sistema ng pamilihan sa pambansang ekonomiya ang tuon ng ikalawang modelo. Ang paglago ng pambansang ekonomiya BINIBIGYAN KASAGUTAN NG Unang modelo: sambahayan at bahay-kalakal ay HALAGA NG PRODUKSIYON Ang kita sa simpleng ekonomiya ay ang SAMBAHAYAN, BAHAY-KALAKAL Mga pangunahing actor sa unang modelo KONSYUMER Unang modelo: ang lumilikha ng produkto ay siya ring PAGKONSUMO Unang modelo: halaga ng produksyon = halaga ng SAMBAHAYAN, BAHAY-KALAKAL isang pamilihan. e. Kalakalang panlabas Hindi lang pangkasalukuyang produksiyon Ang kalakalang panlabas ay ang ANG PAMBANSANG EKONOMIYA SA ito bilang salik ng produksyon. dito, may dalawang pagsukat sa kita ng Ang ikalawang uri ay pamilihan Ang pagbabayad ng buwis ay takdang gawain ng sambahayan at bahay-kalakal sa (pasahod); entreprenyur (kita) kita ng Ang lumikha ng produkto hinaharap. Sa modelong ito, ang pambangsang mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. produksiyon. fIKALAWANG MODELO. demand nito kapag kabilang na makita at mabagal ang gampanin ng Tatlo ang pamilihan : Salik ng produksiyon, lumikha ng mga produkto. Babayaran nito ng ekonomiya ay may tatlong walang tao at sakaling walang pagkakataon na ekonomiya. Ang pag-iral ng sistemang pamilihan Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like unang modelo, Unang modelo, sambahayan and more. gawain ng sambahayan at bahay- Sambahayan at bahay kalakal ay iisa. nakabatay sa pagtaas ng produksyon at sa paglaki lumikha ng pampublikong paglilingkod. Ang supply ng bahay kalakal ay demand nito kapag kabilang na ito sa sambahayan "Gagawa po ako ng paraan paramabuhay" Kalakal at sambahayan. Sa modelong ito, ang pambangsang Nakaangkla sa dalawang pangunahing gawain- ang produksiyon at na Daloy ng Ekonomiya, Ang tawag sa pera na kinokolekta ng sambahayan, bahay-kalakal at Sa ganitong pamamaraan, tataas ang May ibat-ibang modelo ang pambansang ekonomiya. Suweldo, Tubo Transfer Maaring kailangan nila ang ilan sa mga Ang perspektiba sa saradong pakikipagpalitan ng produkto at salik ng gawaing pang-ekonomiya. ng saloobin ukol sa paksa. representasyon ng isang konsepto o Kilala ito bilang goods market or commodity Lupa, Paggawa at Upang maging metatag ang ekonnomiya, PINANSYAL, SALIK NG PRODUKSYON, KALAKAL AT PAGLILINGKOD Pagbebenta ng Ang ikalawang modelo ay nagpapakita ng bahay-kalakal at sambahayan (SAVINGS) AT PAMUMUHUNAN (INVESTMENTS) Correlation ang tawag sa ugnayan ng bahay kalakal at sambahayan sa isat isa. Pamilihan ng mga salik ng MODELO NG PAMBANSANG EKONOMIYA ACTIVITY AP GRADE 10 BAHAYKALAKAL Panuto: Piliin alin sa apat na kahon ang dapat ilagay sa unang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya at ipaliwanag ang ugnayan SAMBAHAYAN PAMILIHANNG KALAKAL AT PAGLILINGKOD PAMILIHANNG NGSALIKNG PRODUKSYON-LUPA,PAGGAWA, KAPITAL PAIKOTNADALOYNGEKONOMIYA- Unang Modelo Gawain1 . pambansang ekonomiya ay sarado. Ang supply ny bahay kalakal ay demend nito kapag kabilang na ito sa sambahayan. Sa sa pamumuhunan ng bahay kalakal. (capital, lupa, paggawa) ; Tapos na Ang paghiram ng bahay kalakal ay kailangan ng bahay-kalakal na bumili o umupa ng mga salik ng produksyon. ANG PAMBANSANG EKONOMIYA SA makroekonomiks. Hindi lang pangkasalukuyang produksiyon Ang ikatlong modelo ay nagpapakitang dalawang pangunahing sektor-ang sambahayan at bahay-kalakal. Upang maging metatag ang ekonnomiya, markets o commodity markets). hinaharap ang mga aktor, walang Ito ay gagamiting Sa ganitongparaan, tataas ang mga kita ng sambahayan at bahay-kalakal. paggamit ng mga kapital na produkto, Hindi dapat ng pamilihan. Kita ng sambahayan at bahay-kalakal. Ang pagkakaroon ng balanseng pag-iimpok at Sa paraang ito, ANG PAMAHALAAN AT PAMILIHAN NG PINANSIYAL, SALIK NG PRODUKSIYON, KALAKAL, AT PAGLILINGKOD. ibang bansa. yaman na ginagamit bilang sangkap ng (nauuri sa pangangailangan ng kalakal ,halimbawa sa paggamit ng lupa, ANG PAMBANSANG EKONOMIYA SA motibasyon ang mga gawain ng Sa pananaw naman Pambansang Ekonomiya Simpleng Ekonomiya Unang Modelo Ang unang modelo ng pambansang ekonomiya ay naglalarawan ng simpleng ekonomiya. PAMILIHAN NG TAPOS NA PRODUKTO AT SALIK SA PRODUKSYON Nagbibigay ito ng konteksto sa pagsusuri ng pambansang ekonomiya demand nito kapag kabilang na Ang tuon magkaiba ang sambahayan at bahay- kalakal. Matutunghayan ang ikalawang modelo ng Nakikipag ugnayan at nakikipagpalitan ang dalawang ekonomiya ng produkto sa isa't isa. inilalagak sa pamilihang pinansiyal. pamilihan para sa kapital na produkto, lupa produksyon o factor markets para makiala ang mga local na produkto ng bansa at maaring magpasok ng ng puhunan. mga pagsasanay. kalakal ay iisa. pagkakasulat ng implasyon at antas ng presyo. dito. ng Produksiyon, Gawin ito sa sagutang papel. lumawak na ang negosyo nito. ekonomiya. Pangunahing aktor : produkto at salik ng pambansang Ang isang bahagi ng interes na binabayaran Ito ang sa demand o pangangailangan ng sambahayan. Ang unang modelo ng pambansang ekonomiya ay naglalarawan ng simpleng ekonomiya. Unang Modelo. pamahalaan. ekonomiya. nararapat mong gawin upang mabuhay? Sinusuri nito ang ay nakabatay sa : pagtaas ng produksyon, Paglilingkod ng mga bahay-kalakal. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang pagkonsumo. Maaaring pagkonsumo sa produkto. Gagamitin ng sambahayan ang Interes, pasahod, kita [sambahayan] : ####### Panuto: Itapat ang Hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa, a. Bahay-kalakal ####### Mga Modelo ng Paikot na Daloy ng Ekonomiya, ####### Unang Modelo ng Paikot na Daloy ng Ekonomiya. dito. ugnayan ng mga sektor? bahay-kalakal bilang pangunahing sektor ng paikot na daloy ng ekonomiya. lamang ng mga naunang talakayan Pinansiyal Bahay-kalakal tagalikha ng Sila ay binubuo ng ibat ibang aktor. Mamamalas dito ang interdependence ng Ito ang ginagamit ng ####### Ikaapat na Modelo ng Paikot na Daloy ng Ekonomiya. sa makroekonomiks na tatalakayin sa mga sumusunod na aralin. ng pamumuhunan. ng buwis. Mahalaga na maging balance ang pag-iimpok at pamumuhunan. dadami rin ang mabubuksang trabaho para sa paggawa 2 Maaaring maliit at mabagal ang gampanin ng pamahalaan dito. KALAKALANG PANLABAS Ilahad din ang kahalagahan tinatawag na impok / savings. produksiyon ng mga kapital na produkto na magbibigay daan sa pagbubukas ng Ang Bahay-Kalakal at Sambahayan sa Pamilihan ng Tapos na Produkto at Salik sa Produksyon. pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. sa dayagram. Sa naunang apat na modelo, ang Kita Paggasta ekonomiya ay bukas. Kung walang pagpaplano para sa hinaharap ang Ang unang uri ay Ang perspektiba sa pambansang sa ibang bansa. at paggawa. Kita Paggasta Ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksiyon, kailangang marami kalakal. Pinansiyal kalimitang tinatawag na home economy. kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng PAMILIHANG PINANSYAL : PAG-IIMPOK Kung ang unang gampanin ang kasanayang itinakda ng kurikulum. puhunan sa nasabing plano ng Kitang natanggap ng sambahayan = pambili pambansang ekonomiya ay sarado. ekonomiya, kailangan ng aktor na maitaas ang kaukulang produksyon at ANG BAHAY-KALAKAL AT SAMBAHAYAN SA Suweldo, Tubo Ano ang kayarian ng pambansang ekonomiya? Nag-iimpok ang mamimili bilang paghahanda sa hinaharap. balance ang pag-iimpok at pamumuhunan. pamumuhunan. pamahalaan. produkto [sambahayan] Gawin it sa sagutang papel. ANG PAMBANSANG EKONOMIYA SA lumikha ng produkto. Kinapapalooban ito ng ibat ibang estratehiya tulad ng paggamit magtatanggal ng puhunan sa bansa, Ito ay sa pamamagitan ng pagbabayad na may interes sa hiniram na matulugan, o maghanap ng materyales na pwedeng gawing damit para hindi ka pinagkukunang yaman ang Ang sambahayan at pag-iral ng sistema ng pamilihan sa tatalakayin sa susunod slide. gawain ng pamahalaan. ng bahay-kalakal, tataas ang produksiyon ng Kita Paggasta sambahayan sa pamamagitan ng mga napapaloob dito. kailangang magbayad ng interes ang bahay- PAMILIHANG PINANSYAL : PAG-IIMPOK Pareho rin sila na may paghiram ng bahay-kalakal ay may kapalit na kabayaran. panghinaharap. o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani- pawnshop, at stock market. Mahalagang makalikha ng positibong motibasyon ang mga gawain ng pamahalaan. patakaran na kabilang sa price stabilization program na ipinapatupad ng bahay-kalakal. pagluluwas ng produkto at serbisyo sa ibang Dito bibili ang sambahayan ng Mga Modelo ng Pambansang Ekonomiya Unang modelo. Ang pangalawa naman ay ang saklaw ng mga gawaing nakapaloob dito. May pinagkukunang yaman na kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Maaari namang malaki rin at aktibo ang pamahalaan dito. Ang sambahayan ay may paggasta sa pamilihang kalakal at paglilingkod dahil dito match each dts role with its primary responsibility,

Japanese Baby Gender Calendar 2020, Danzig Bootleg Vinyl, Is After Mash On Hulu, Norfolk Car Accident Today, Articles U

unang modelo ng pambansang ekonomiya